Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność:

 • naukowa i naukowo-techniczna;
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów;
 • kulturalna;
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
 • ochrony środowiska;
 • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę;
 • z zakresu dobroczynności;
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 • kultu religijnego;
 • wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego społeczności lokalnych;
 • integrowania społeczności lokalnych, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
 • wspierania demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 • kreowania i propagowania pozytywnego wizerunku społeczności lokalnych pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • upamiętniania wydarzeń bieżących i historycznych dotyczących społeczności lokalnych;
 • prowadzenia i wspierania działań na rzecz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy;
 • wspierania inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych;
 • wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii;
 • promowania walorów regionalnych oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich, szczególnie rozwoju agroturystyki;
 • pozyskiwania środków finansowych krajowych i unijnych na realizację projektów służących rozwojowi terenów wiejskich;
 • podejmowania działań na rzecz poprawy estetyki miejsc zamieszkania przez społeczności lokalne;
 • wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.